پروفسور حمید دوست محمدیان

پروفسور حمید دوست محمدیان

رییس موسسه F-GISI آلمان و رییس دانشگاه علوم فنی و کاربردی دانشگاه FHM آلمان است. پروفسور حمید دوست محمدیان رییس بهش مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز می باشد و به عنوان کمیته علمی در کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کارها فعالیت دارد.

لیست دوره ها