ناصر فخاری

دکتر ناصر فخاری

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر