مهندس هدی پیروی

مهندس هدی پیروی

مدیرکل نوسازی شهرداری مشهد و عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها

لیست دوره ها