سیدرضی آقاسیدی

دکتر سیدرضی آقاسیدی

دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی استاد دانشگاه
به بالای صفحه بردن