مهدس سماواتی

دکتر مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

لیست دوره ها