فاطمه اسکندر

دکتر فاطمه اسکندر

دکتری مدیریت صنعتی