مازیار میر

دکتر سید مازیارمیر

بنیان گذار مدرسه تخصصی رهبری ایرانیان