دکتر سیده فاطمه مقیمی

دکتر سیده فاطمه مقیمی

اولین پرزیدنت سازمان جهانی تبلیغات IAA در ایران

لیست دوره ها