دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

مشاور ریاست سازمان نظام روانشناسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

لیست دوره ها