دکتر سعید خزایی

دکتر سعید خزایی

عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران

لیست دوره ها