حمیدرضا خدمتگذار

حمیدرضا خدمتگذار

دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار – دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی