پدر علم مدیریت منابع انسانی
رئیس انجمن اقتصاد شهری
رئیس دانشگاه خوارزمی 
معاون سابق وزیر ورزش
مدیر سازمان مدیریت صنعتی
رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی
رئیس شورای پیشکسوتان اتاق بازرگانی
رییس موسسه F-GISI آلمان و
مدیرکل نوسازی شهرداری مشهد و
مشاور اقتصادی کلانشهرها و معاون
عضو هیات علمی دانشگاه سیستان
استادیار دانشگاه بیرجند
استادیار علوم‌ تحقیقات
 استاد دانشگاه‌ تهران
استاد دانشگاه‌ تهران
دانشیار دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد
معاون دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد
دانشیار دانشکده مدیریت واحد تهران
مدیر گروه دانشگاه آزادسمنان
استاد دانشگاه‌ شیراز 
استاد دانشگاه شیراز
استادیار دانشگاه علامه
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
استادیار تهران مرکز
استادیار دانشگاه تهران
معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه الزهرا
رئیس‌ پژوهشکده‌ جهاد
دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
دانشیار دانشگاه تهران
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار دانشگاه بهشتی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روانشناس و استاد دانشگاه
استادیار دانشگاه سیرجان
استادیار دانشگاه اصفهان
مدیر گروه روانشناسی دانشگاه عدالت
مشاور ریاست سازمان نظام روانشناسی
معاونت دانشگاه آزاد کرج
مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام
معاون آموزشي مجتمع علوم انساني
هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد
رییس دانشکده روانشناسی رودهن
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران
مدیر گروه دانشگاه آزاد تهران شمال
استادیار دانشگاه آزاد تهران شرق
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد رودهن
ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرج
رییس دانشگاه آزاد رودهن
استادیار دانشگاه آزاد کرج
عضو هیئت علمی دانشگاه علم
معاون آموزشی سازمان نظام روان
استادیار دانشگاه علوم توانبخشی و
دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی سلامت
دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و
دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و
دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و
هیئت علمی دانشگاه آزاد بندر
هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج
استادیار دانشگاه آزاد ایلام
دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روان
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
رییس دانشکده علوم انسانی واحد
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقيه
استاد روانپزشکی دانشگاه پواتیه فرانسه
مدیر گروه علوم اعصاب و
استاد تمام دانشگاه علوم توانبخشی
رییس دانشکده روانشناسی ایرانیان
هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
متخصص روانشناسی سلامت و عضو
مدیر اجرایی کنفرانس های علمی
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد
استاد دانشگاه ایرانیان
مدرس و مشاور مارکتینگ
معاون آموزشی دانشگاه ایرانیان
ریاست دانشگاه ایرانیان
هیئت علمی دانشگاه الزهرا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
سخنگوی‌ مجلس اسلامی
هیئت علمی دانشگاه، استاد تمام
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران
دکتری مدیریت تولید
استاد دانشگاه تهران
متخصص مقاله نویسی و مدرس
دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات
به بالای صفحه بردن