آقای شهاب جوانمردی

مدیرعامل هولدینگ فناپ نائب رئیس نظام صنف رایانه ای استان تهران عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران