هوش هیجانی

هوش هیجانی پایین چطور به افراد ضربه می زند؟

هوش هیجانی به عنوان چشم انداز جدیدی از قابلیت های انسانی، در سال های اخیر به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در کارایی نیروی انسانی دخیل هستند، اگر بخواهیم نیروی انسانی، در جهت بهره وری شغلی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد باید از یافته ها و …

هوش هیجانی پایین چطور به افراد ضربه می زند؟ ادامه »