مدل رفتارشناسی دیسک در مدیریت منابع انسانی

امروزه با پیشرفت علم و توسعه آن در بخش های مختلف مانند منابع انسانی، تغییرات شگرفی در زمینه های جذب و استخدام افراد صورت گرفته است. در گذشته شرکت ها، صرفا از طریق مصاحبه علمی و رزومه فردی، اشخاص را گزینش می کردند، اما در عصر کنونی شرکت ها تمایل به استخدام افرادی دارند که …

مدل رفتارشناسی دیسک در مدیریت منابع انسانی ادامه »