حاج آقا میرمحمد صادقی

نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران عضو هیئت مدیره موسسه علوی