خانم پگاه گشایشی

مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای سفیر دارنده لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان از طرف وزیر صمت