جلسه7: نحوه کد گذاری و ارتباط مفهومی و انتزاعی آنها بهم(کد گذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی)

به بالای صفحه بردن