تدوین طرح کسب و کار

توضیحات دوره هدف دوره تدوین طرح کسب و کار آشنایی با طرح کسب و کار،  طرح های مالی، آشنایی با بازار سنجی و سرمایه گذاری است و مطالب به صورت مفهومی، کاربردی و عملیاتی بیان …

تدوین طرح کسب و کار ادامه مطلب »