آشنایی با مرور سیستماتیک

توضیحات دوره فراتحلیل روش آماری است که برای استخراج و جمع بندی داده های حاصل از تحقیقات کمی پیشین که در زمینه موضوع به خصوصی انجام شده است، به کار می رود. در فراتحلیل کاوشی …

آشنایی با مرور سیستماتیک ادامه مطلب »