رویکرد فرایندی در مدیریت

رویکرد فرآیندی در مدیریت

توضیحات دوره فرآیند عبارتی پرتکرار در امور مدیریتی است، در اصل اغلب امور دارای فرآیندی برای به سرانجام رسیدن دارند؛ این موضوع باعث شده است تا رویکردهای انتخاب و نحوه اجرای فرآیندها اهمیت زیادی پیدا کند و برخی از سازمان ها نیز روش مدیریتی را تحت عنوان فرایندگرایی در پیش گیرند. رویکرد فرایندی در مدیریت …

رویکرد فرآیندی در مدیریت ادامه »