مرور سیستماتیک

آشنایی با مرور سیستماتیک

توضیحات دوره فراتحلیل روش آماری است که برای استخراج و جمع بندی داده های حاصل از تحقیقات کمی پیشین که در زمینه موضوع به خصوصی انجام شده است، به کار می رود. در فراتحلیل کاوشی جامع، ارزیابی انتقادی و ترکیب کمی تمامی مستندات مربوط به تحقیقات گذشته انجام می شود تا جمع بندی کلی از …

آشنایی با مرور سیستماتیک ادامه »