الفبای حسابداری

الفبای حسابداری

توضیحات دوره حسابداری زبان بیان موقعیت های مالی یک سازمان هست، با یادگیری حسابداری آموختن این زبان تخصصی را شروع میکنید.فرایند این دانش،  فهم ‌‌و درک رویدادهای مالی موسسات و ارتباط برقرار کردن با سیستم مالی آن میباشد چرا که سیستم حسابداری و مالی موسسات در نگاه کلی بسیار شبیه به هم هستند.با توجه به …

الفبای حسابداری ادامه »