برنامه ریزی پروژه

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

توضیحات دوره سرفصل های دوره مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6   :چارچوب ها، اصول بنیادین  و ادبیات مشترک مدیریت پروژه، سطوح دانش مدیریت پروه مبتنی بر استاندارد PMBOK6، مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت دامنه پروژه مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه و دیگر مباحث هستند. این دوره نگاهی اجمالی و در عین حال …

مدیریت و برنامه ریزی پروژه ادامه »