جمع آوری اطلاعات

روش های جمع آوری آمار و اطلاعات

توضیحات دوره از اصلي ترين بخش هاي كارهای پژوهشي را جمع آوري اطلاعات است. كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد، اگر جمع آوری اطلاعات به درستی صورت گرفته باشد. براي جمع آوري اطلاعات در كارهاي پژوهشي چهار روش عمده را مورد استفاده قرار …

روش های جمع آوری آمار و اطلاعات ادامه »