• انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    پسوندهای مجاز : jpg, png
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    پسوندهای مجاز : pdf
  • مایل به همکاری در کدام یک از زمینه های فوق هستید؟